Όροι χρήσης της ιστοσελίδας & σελίδας σε Facebook

1. Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Η Changeland Consulting IKE είναι ιδιοκτήτης των διαδικτυακών τόπων της www.changeland.com και www.changeland.eu. Επίσης διοργανώνει διαφημιστικές εκστρατείες LeadAds μέσω της σελίδας της στο Meta Facebook και μέσω εμαιλ στο MailChimp. 

Μέσω των διαδικτυακών τόπων της και των διαφημιστικών εκστρατειών της η Changeland Consulting IKE παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και σε όποιον ανταποκρίνεται στις διαφημιστικές εκστρατείες της αποστέλλοντας τα στοιχεία του στην Changeland Consulting IKE τη δυνατότητα να ενημερωθεί αναφορικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες της καθώς και να αγοράσει κάποια από τις υπηρεσίες. Σας προτρέπουμε, προ της περιηγήσεως στις ιστοσελίδες μας ή/και της συμπλήρωσης φόρμας εκστρατείας μας για την αποστολή των στοιχεία σας, όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας και η αποστολή των στοιχείων σας σε εμάς μέσω φόρμας LeadAds ή μέσω εμαιλ προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου του αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την επίσκεψή του. Ομοίως και ο αποστολέας των στοιχείων του αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς με την αποστολή των στοιχείων του.

2. Ορισμοί

Ως «διαδικτυακός τόπος», «ιστοσελίδα» ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος www.changeland.com και www.changeland.eu. Με τη χρήση πρώτου πληθυντικού προσώπου και των όρων «Changeland Consulting» ή «Εταιρεία», νοείται η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «CHANGELAND CONSULTING IKE», Λ. Συγγρού 196, Καλλιθέα Αττικής, ΑΦΜ 801558738, ΔΟΥ Καλλιθέας. Με τη χρήση δεύτερου πληθυντικού προσώπου και ως «χρήστες», «επισκέπτες», νοούνται οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας. Ως «Όροι» νοούνται οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν.

3. Συμπεριφορά Χρηστών

Ως επισκέπτης, έχετε την υποχρέωση να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιδίως την νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στην νομοθεσία και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και κατά συνέπεια στην Εταιρεία.

4. Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προγραμμάτων, δεδομένων, λογισμικού, ειδήσεων, άρθρων και πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Changeland Consulting ΙΚΕ ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, διέπονται και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου που περιέχεται στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, προστατεύονται με ευθύνη των νόμιμων δικαιούχων τους.

5. Περιορισμός ευθύνης

Αν και η Changeland Consulting ΙΚΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς, εναπόκειται αποκλειστικά στον επισκέπτη η ευθύνη για τη χρήση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού τόπου πληροφοριών. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

6. Ασφάλεια και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Changeland Consulting ΙΚΕ έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης αντιικών προγραμμάτων, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.

Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

7. Προσωπικά Δεδομένα και Cookies

7.1. Ιστοσελίδα www.changeland.com και www.changeland.eu

Η Changeland Consulting ΙΚΕ, σας ενημερώνει ότι, μέσω της ιστοσελίδας της, δε συλλέγει ούτε με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου, ούτε πραγματοποιεί χρήση οποιασδήποτε κατηγορίας cookies.

7.2. Εκστρατείες Lead Ads, σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης

Με την αποστολή των στοιχείων σας μέσω κάποιας φόρμας συνδεδεμένης σε εκστρατεία lead ads  της Changeland Consulting IKE καθώς και με την συμμετοχή σας σε σεμινάριο ή πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης της Changeland Consulting IKE αποδέχεστε τους Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας όπως περιγράφεται στην https://changeland.eu/privacy/  καθώς και στην παρακάτω παράγραφο:

"Συναινώ στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που παραχωρώ ανωτέρω από την Changeland Consulting IKE ως διοργανώτρια του σεμιναρίου για τους σκοπούς της παρούσας εκδήλωσης, σεμιναρίου ή / και εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για μάρκετινγκ, στατιστικούς, επιστημονικούς ή άλλους. Συναινώ στην καταγραφή και αναμετάδοση της εκδήλωσης. Συναινώ στη λήψη φωτογραφικού και βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο εμφανίζομαι ή εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό μου, στο πλαίσιο συμμετοχής μου στη παρούσα εκδήλωση μόνο για τον σκοπό της δημοσιοποίησής τους στον λογαριασμό Facebook, Linkedin, Vimeo, Youtube καθώς και στις ιστοσελίδες της Changeland Consulting IKE. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, σεμιναρίου ή / και εκπαιδευτικού προγράμματος, τα στοιχεία μου θα φυλάσσονται αποκλειστικά και μόνο από την Changeland Consulting IKE για ενημερωτικούς σκοπούς και χωρίς το δικαίωμα παραχώρησής τους σε άλλον χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, σεμιναρίου ή / και εκπαιδευτικού προγράμματος, δύναμαι να ζητήσω εγγράφως τη οριστική διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων από τα αρχεία της Changeland Consulting IKE."

8. Κέρδη

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα κερδίσει κάποιος χρήματα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα ή μέσω των σεμιναρίων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και καθοδήγησης της εταιρείας Changeland Consulting IKE. Το χρηματικό ποσό που μπορεί να κερδίσει κάποιος εξαρτάται αποκλειστικά  από το χαρακτήρα του ατόμου και το χρόνο που θα αφιερώσει στις τεχνικές και ιδέες που περιγράφονται στις σελίδες changeland.com και changeland.eu

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες.

9. Νόμιμη Άδεια Χρήσης

Μπορείτε να δείτε, να καταφορτώσετε και να εκτυπώσετε σελίδες από αυτές τις ιστοσελίδες για προσωπική χρήση, με σεβασμό στους παρακάτω περιορισμούς. Δεν σας επιτρέπεται: 

  1. Να αναδημοσιεύσετε το υλικό από από αυτές τις ιστοσελίδες
  2. Να πωλήσετε, να νοικιάσετε ή να υπενοικιάσετε υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες
  3. Να αναπαραγάγετε και να αντιγράψετε το υλικό των ιστοσελίδων για εμπορική χρήση
  4. Να μετατρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό των ιστοσελίδων
  5. Να αναδιανέμετε υλικό από τις ιστοσελίδες, εκτός από τα περιεχόμενα που είναι διαθέσιμα για αναδιανομή.

10. Χρήση από Ανήλικους

Οι ιστοσελίδες της Changeland Consulting ΙΚΕ και οι σελίδες στο Meta Fecebook απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Κάθε χρήση από ανήλικους επιβαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

11. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Changeland Consulting ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους παρόντες Όρους και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι οποίοι επικαιροποιημένοι θα βρίσκονται πάντοτε διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως τούτοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

>